Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Prawa i obowiązki

Karta praw i obowiązków Pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie

PRAWA PACJENTA

Prawo do świadczeń zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
a) lekarz – zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie
b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej)
3. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
5. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Prawo do informacji
1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
3. Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
1. Pacjent ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
2. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Prawo do poszanowania intymności i godności
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
4. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Prawo do dokumentacji medycznej
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej opisano w „Regulaminie udostępniania dokumentacji medycznej w 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie”.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii alb orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Prawo do opieki duszpasterskiej
1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

OBOWIĄZKI PACJENTA

Obowiązki pacjenta hospitalizowanego w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie wynikają z potrzeby zapewnienia właściwej realizacji procesów leczniczych i terapeutycznych oraz konieczności poszanowania praw i zapewnienia bezpieczeństwa innych pacjentów przebywających w Szpitalu.

Pacjent ma obowiązek:
• stosować się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie leczenia,
• odnosić się kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
• nie zakłócać spokoju innym chorym,
• przestrzegać zasad higieny osobistej,
• przestrzegać rozkładu dnia podczas pobytu w Oddziale,
• przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00,
• korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów,
• zachować porządek w swoim bezpośrednim otoczeniu,
• przestrzegać zakazu samodzielnego obsługiwania aparatury, urządzeń medycznych, elektrycznych i grzewczych,
• przestrzegać zakazu spożywania alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych oraz innych środków odurzających,
• przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych,
• poinformować personel o zażywaniu leków innych niż te, które zostały zlecone pacjentowi przez lekarza prowadzącego,
• w Szpitalu obowiązuje zakaz posiadania przez pacjentów i odwiedzających wszelkiej broni i amunicji w rozumieniu obowiązującej aktualnie ustawy o broni
i amunicji, nadto wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, środków narkotycznych, alkoholu czy używanych w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.

W przypadku rażącego naruszenia powyższych zasad pacjent może być wypisany ze Szpitala – jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta.

Skip to content