Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Klauzule informacyjne

Dla pacjenta

Klauzule informacyjne

Wzory Klauzul Informacyjnych


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM


Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje:
– Centrum Rehabilitacji ul. M. C. Skłodowskiej 9 – parking przy budynku centrum, wejście do budynku i korytarz Centrum,
– Budynek Nr 1 Szpitala al. Racławickie 23 wejście do budynku głównego, monitoring korytarzy całego budynku wraz z przyległymi parkingami kompleksu, budynek nr 6 przychodnie: POZ, Specjalistyczne, Stomatologiczne, tj. wejście do budynku, monitoring korytarzy całego budynku oraz budynek nr 39 – RBZMed.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PARKINGU
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@1wszk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z parkingu oraz w celu pobierania opłat za jego użytkowanie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7. Ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest bezpieczeństwo i organizacja pracy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Informujemy, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator nie będzie w stanie w pełni realizować świadczeń z uwagi na konieczność spełnienia celów określonych w pkt. 3, których realizacja wymaga dostępu do danych osobowych podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu w podejmowania decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/
3. w celach: Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 – kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
• zawarcia i wykonywania umowy o pracę (umowy cywilnoprawne oraz powołanie i pełnienie służby wojskowej);
• wykonywania obowiązków wynikających z kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych (+ przepisy regulujące umowy jw.);
• wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami pracownika, w tym realizacją szkoleń;
• zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
• organizowania dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz członków rodziny (np. grupowe ubezpieczenie na życie);
• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora;
• zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
• udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie danych jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA OBJĘTEGO MONITORINGIEM WIZYJNYM
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235,
tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje:
– Centrum Rehabilitacji ul. M. C. Skłodowskiej 9 – parking przy budynku centrum, wejście do budynku centrum,
– Budynek Szpitala al. Racławickie 23 wejście do budynku, monitoring korytarzy całego budynku wraz z przyległymi parkingami i budynkami kompleksu.
7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępniania dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Oświadczam, że otrzymałam/em treść powyższych klauzul, zapoznałam/em się z nimi i je zrozumiałam/em:

____________________________
Data, czytelny podpis pracownika

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną oraz że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, NIP: 712-41-08-20, moich danych osobowych:
 imię (imiona) i nazwisko,
 datę urodzenia,
 wykształcenie,
 przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 inne podane przeze mnie dane kontaktowe oraz osobowe, nie ujęte w powyższym zakresie, wpisane dobrowolnie w treści CV i listu motywacyjnego.
Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy wyłącznie następujących celów:
 obecnego procesu rekrutacji,
 przyszłych ofert pracy u Administratora.
Oświadczam także, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczy wyłącznie następujących czynności przetwarzania:
• kontaktowania się Administratora i/lub podmiotów współpracujących z Administratorem,
• przechowywania moich danych osobowych w bazie danych: Kandydaci na Pracowników
• usuwania moich danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została udzielona bezterminowo, najpóźniej do czasu zakończenia przez Administratora działalności gospodarczej lub do czasu wycofania przeze mnie niniejszej zgody.
Oświadczam również, że:
 wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w wyżej wskazanym zakresie i w wyżej wymienionych celach/wyżej wymienionym celu nie wiązała się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla mnie razie odmowy wyrażenia przez mnie tej zgody oraz 
 rozumiem treść klauzuli informacyjnej oraz przysługujące mi prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności rozumiem, że przysługuje mi prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

__________________________________
data i podpis kandydata
Pouczenie:
Udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę zaznaczyć jedynie te kategorie, cele i czynności dotyczące danych osobowych, na które wyraża Pani/Pan zgodę.
Zaznaczenie może nastąpić w dowolny, wybrany przez Panią/Pana sposób, np. przez zakreślenie odpowiedniego kwadracika umieszczonego po lewej stronie kartki.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnego procesu rekrutacji oraz przyszłych ofert pacy u Administratora, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i/lub podmioty współpracujące z Administratorem oraz inne podmioty przetwarzające, w tym zajmujące się obsługą telefoniczną i/lub elektroniczną oraz firmy świadczące usługi audytorskie
i kontrolne.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne.
11. W razie niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I DOSTAWCÓW
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z:
– postępowaniami przetargowym,
– realizacją procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności,
– realizacją obowiązków wynikających z umowy,
– ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu w podejmowaniu decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY, PRAKTYKANTA, WOLONTARIUSZA
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl.;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonywania umowy o staż, praktykę, wolontariat;
• wykonywania obowiązków wynikających z aktów prawnych regulujących ww. umowy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
• wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością stażysty, praktykanta, wolontariusza;
• zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora;
• zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania tajemnic zawodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stażu, praktyki, wolontariatu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową stażu, praktyki, wolontariatu i akt osobowych.
7. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
Należy poinformować Administratora o zmianach Pani/Pana danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PRACOWNICZEGO PLANU KAPITAŁOWEGO
Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie z Filią w Ełku, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, posiadającą numer NIP: 712-241-08-20 oraz numer KRS: 0000026235, tel.: 261-183-200;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o PPK) będą przetwarzane w celu zorganizowania procesu związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dn. 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 94 ust. 9b kodeksu pracy). Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom finansowym z którymi zawarte będą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również udostępnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A, który prowadzi ewidencję uczestników PPK w systemie teleinformatycznym (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).
7. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (z wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) jest wymogiem ustawowym, a więc jest obligatoryjne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji lub profilowaniu, ani wysyłane poza strefę Unii Europejskiej.

Skip to content