Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. Strona główna
 2. /
 3. Informacje dla pacjenta

Informacje dla pacjenta

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

 1. Leczenie w trybie stacjonarnym (hospitalizacja) w następujących Oddziałach Szpitalnych:

Oddziały szpitalne dla dorosłych:

 1. Oddział Kardiologii – skrzydło B;
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych – skrzydło A;
 3. Oddział Gastroenterologii – skrzydło A;
 4. Oddział Neurologii z oddziałem udarowym – skrzydło B;
 5. Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej – skrzydło B
 6. Oddział Neurochirurgii – skrzydło B;
 7. Oddział Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej – skrzydło A;
 8. Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej – skrzydło C
 9. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – skrzydło C;
 10. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – skrzydło C;
 11. Oddział Otolaryngologii – skrzydło B
 12. Interna – skrzydło A

Do Szpitala przyjmowani są pacjenci w ramach Izby Przyjęć:

Izba Przyjęć Szpitala – skrzydło C.

Oddziały szpitalne realizują świadczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Informacje te, dostępne są min. w sekretariacie każdego oddziału (sieć wew. Szpitala).

 1. Leczenie w trybie dziennym odbywa się w następujących Oddziałach Dziennych:

Oddział Okulistyki – skrzydło A.

 • Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne (rejestracja osobista, telefoniczna lub przez Osoby trzecie) – udzielane w Poradniach dla dorosłych:

poradnia chirurgiczna – skrzydło B;

poradnia urologiczna – skrzydło A;

poradnia okulistyczna – skrzydło A;

poradnia ginekologiczno-położnicza – skrzydło A;

poradnia otolaryngologiczna – budynek nr 6 POZ

poradnia reumatologiczna – budynek nr 6 POZ

Centrum Rehabilitacji Marii Curie – Skłodowskiej 9 w zakresie: – Fango, Fizykoterapia, Kriokomora, Masaże

poradnia dermatologiczna – skrzydło A;

poradnia zdrowia psychicznego – budynek nr 6 POZ;

poradnia neurologiczna – budynek nr 6 POZ;

poradnia neurochirurgiczna – skrzydło A;

poradnia ortopedyczna – skrzydło B;

poradnia gastroenterologiczna – skrzydło A;

poradnia kardiologiczna – budynek nr 6 POZ;

poradnia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w Poradniach dla dzieci:

poradnia okulistyczna – skrzydło A;

POZ dla dzieci – budynek nr 6 POZ

 1. Pracownie diagnostyczne:

Pracownia Endoskopii (gastroskopia i kolonoskopia) – skrzydło A.

Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami:

densytometrii, rentgenodiagnostyki ogólnej, badań mammograficznych, tomografii komputerowej, badań ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego – skrzydło B.

Zakład Analityki Lekarskiej z pracowniami:

diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej, biochemicznej, hematologicznej, analityki ogólnej, immunochemicznej z koagulologią, mikrobiologiczną – skrzydło C;

Bank krwi –  skrzydło C

Informacje o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia:

Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu

i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, dokonuje się według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach ich udzielania. Zarejestrowanie pacjenta następuje po stwierdzeniu, że pacjent posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (nr PESEL). Jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia się chorego, termin realizacji porady jest uzgadniany                 z pacjentem w rejestracji, a następnie imię i nazwisko chorego jest umieszczone na liście oczekujących. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na bieżąco, w dniu zgłoszenia pacjenta, w dniach i godzinach pracy Polikliniki 1 WSzK w Lublinie.

W przypadku, gdy termin porady jest odległy, pacjent jest informowany o możliwości skorzystania z porady specjalisty w innych placówkach mających kontakt z NFZ.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu porady telefonicznie.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej,

 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • w zakresie leczenia uzależnień:

–           dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,

–           dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym

z osobą uzależnioną;

 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla osób do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji,

 • psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży,
 • w zakresie leczenia chorób wrodzonych, które stwierdzono w wyniku wykonywanych

u dzieci badań przesiewowych finansowanych ze środków publicznych.

Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach:

 • kobiety w ciąży;
 • pacjenci do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby, które posiadają tytuł i przedstawią legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia (wydanego przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA).

Ponadto uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych

w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Dodatkowo weteranom poszkodowanym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż w/w w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Osobom uprawnionym do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, tj. poza kolejnością przyjęć, wynikającą

z prowadzonej przez Szpital oraz AOS listy oczekujących. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, Świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja NFZ o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez inne podmioty lecznicze, które zawarły umowę z NFZ, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie oraz pierwszym wolnym terminie:

Telefoniczna Informacja Pacjenta czynna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pod numerem: 800 -190 – 590

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić:

 • na podstawie numeru PESEL w systemie e-WUŚ (elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy),
 • poprzez okazanie przez pacjenta aktualnego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji rencisty/emeryta, druku ZUS RMUA, druku potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, dowodu opłacenia przez osobę ubezpieczającą się dobrowolnie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc),
 • poprzez złożenie przez pacjenta oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń zdrowotnych.

Odpłatne świadczenia zdrowotne – inne niż finansowane ze środków publicznych:

Szpital udziela odpłatnych świadczeń w następujących zakresach: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Konsultacja internistyczna, Stomatologia zachowawcza, Dokumentacja medyczna, Pomoc doraźna w trybie nagłym, Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, TK, RM), Diagnostyka laboratoryjna, Zabiegi fizjoterapeutyczne, badania patomorfologiczne

i elektrofizjologiczne. Sterylizacja. Zabiegi pielęgniarskie w Izbie Przyjęć. Usługi transportowe

i parkingowe. Badania medycyny pracy. Wysokość opłat za udzielane świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych lub udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń, określają Cenniki usług wprowadzone Rozkazem Komendanta Szpitala. Ceny usług podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szpitala: https://1wszk.pl/ oraz dostępne są w Punktach poboru gotówki: Punkt Informacyjny i Rejestracja.

Informacje o szczególnej ochronie kobiet w wieku rozrodczym, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią wymagających diagnostyki obrazowej. Kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią poddawane ekspozycjom medycznym podlegają szczególnej ochronie. Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po porodzie. Badania te należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę zarodka lub płodu przed ekspozycją na promieniowanie jonizujące, poprzez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie właściwych osłon osobistych na okolicę brzucha i miednicy.

W przypadku gdy doszło do napromienienia zarodka lub płodu bezpośrednią wiązką promieniowania jonizującego, jednostka ochrony zdrowia jest zobowiązana dokonać obliczenia dawki dla zarodka lub płodu.

PRAWA PACJENTA:

Prawa pacjenta realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.64, 974 ze zm.):

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom

aktualnej wiedzy medycznej.

 1. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia

odpowiednich  świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na

kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

 1. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 1. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza,

jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne.

 1. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, oraz odmowę, o której mowa w ust. 4, odnotowuje się

w dokumentacji medycznej.

 1. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pielęgniarki (położnej) w zakresie zasięgania opinii innej

pielęgniarki (położnej).

Art. 7. 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 1. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń

zdrowotnych związanych z porodem.

 • Prawo pacjenta do informacji
 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych

i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

 1. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie w/w informacji innym osobom.
 2. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu w/w informacji.
 3. Pacjent, po uzyskaniu w/w informacji, ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 4. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informacje o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej w/w informacji w pełnym zakresie.
 5. Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny w/w informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 6. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 7. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, z uwzględnieniem ograniczeń tych praw.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych w danym podmiocie leczniczym.
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo do zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego: osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia.
 2. Ujawnienie tajemnicy – wyłącznie w niezbędnym zakresie – może nastąpić w przypadku gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy (zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy);

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

5) do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 1. Przed wyrażeniem sprzeciwu na ujawnienie tajemnicy, pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia takiego sprzeciwu.
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska, która może określić zakres jej ujawnienia. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd.

 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 1. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego, prawo to w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 4. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
 5. Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności

w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

 1. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności.
 2. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 3. Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 4. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 5. Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego.
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 1. Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ma też prawo do odmowy takiego kontaktu. Pacjent ponosi koszty realizacji tych praw.
 2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tj. opieki która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Pacjent ponosi koszty realizacji tych praw.

Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną w szpitalu nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 1. Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 1. Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych

w depozycie.

 • Ograniczenie korzystania z praw pacjenta
 1. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 

Pełna treść w/w Ustawy jest dostępna w Izbie Przyjęć oraz dyżurkach pielęgniarskich każdego oddziału. W przypadku pacjenta, który nie może się samodzielnie poruszać, niewidomego lub niedowidzącego – informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa. Dodatkowo obowiązki pacjenta

i osób odwiedzających zebrane zostały w postaci Regulaminów: Organizacyjnego Szpitala, Dla Osób odwiedzających (dla dorosłych i dzieci), Dla Pacjentów Szpitala, Dla pacjentów korzystających z Pracowni Fizjoterapii oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Dla Oddziału Psychiatrycznego.

 

Skargi i wnioski:

Księga uwag i wniosków dostępna jest w dyżurce pielęgniarek

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z:

 1. Rzecznikiem Praw Pacjenta

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)

 1. Lubelskim Oddziałem NFZ (osobiście)
 2. Nadstawna 2-4, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 15.30

Adres e-mail: sekretariat@nfz-lublin.pl

 1. Nieetatowym szpitalnym rzecznikiem praw pacjenta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

– por. mgr Anna Karasek – zapraszamy do kontaktu w każdy czwartek od godz. 12:00 do 14:00 pod numerem telefonu 261183610

 

Zespół ds. Etyki i Praw Pacjenta – Zgłaszanie wniosków:

 1. We wtorki w godzinach 12.00 -13.00 osobiście u Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki

(III piętro budynku szpitala, oddział chorób wewnętrznych).

2.Przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres: zespol.etyki@1wszk.pl

Skład :

Przewodniczący: prof. Władysław Witczak;

Sekretarz: por. Anna Karasek;

Psycholog: Wioleta Firlej Wojtalewicz;

Ksiądz Kapelan Szpitala: ks. Grzegorz Dobosz;

Członkowie: Małgorzata Nalewajko;

Marcin Andrzejewicz.

 

Informacje na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

– Przy wejściach do budynku znajdują się podjazdy dla wózków o łagodnym nachyleniu;

– W budynku szpitala znajdują się windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro;

– Szpital posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;

– W oddziałach przy łóżkach pacjentów zainstalowane są systemy przywoławcze dla personelu;

– W budynku szpitala znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

– We wskazanych przez personel miejscach znajdują się wózki inwalidzkie dla osób

z dysfunkcją narządu ruchu.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu:

Budynek nr 1 Szpitala al. Racławickie 23 – wejście do budynku, monitoring korytarzy całego budynku wraz z przyległymi parkingami kompleksu, budynek nr 6 przychodni: POZ, Specjalistycznych, Stomatologicznych tj. wejście do budynku, monitoring korytarzy całego budynku oraz budynku 39 –RBZMed.

 

Numery telefonów alarmowych obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego:

“112” i “999”.

Skip to content