Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych
Przygotowanie pacjenta do badania krwi:
•    Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, między godziną 7:00 a 10:00.
•    Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów. Po przespanej nocy, nie po intensywnym wysiłku fi-zycznym.
•    W przypadku przyjmowania leków, pacjent powinien skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania.
•    Przy monitorowaniu leku, krew pobieramy przed kolejną dawką.
•    Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.
•    Wyjątkowo dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody bez dodatków.
•    Krew pobierana jest z wykorzystaniem aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi.
Inne ważne uwagi dotyczące określonych badań:
1.    Badanie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):
•    Krew do badań należy pobierać, zawsze w tym samym czasie (w godzinach rannych) na czczo, 14-16 godzin po ostatnim posiłku (lekkostrawna kolacja).
•    Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną – zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
•    Pacjent nie powinien zażywać leków zmniejszających stężenie cholesterolu przed pobraniem krwi do badania cholesterolu HDL, trójglicerydów we krwi.
•    Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
2.    Doustny test tolerancji glukozy:
Przygotowanie:
Wymagane jest skierowanie od lekarza.
•    Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy.
•    Pacjent powinien zgłosić się najpóźniej do godziny 8 do punktu poboru krwi.
•    Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
•    Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
•    W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów, palenia papierosów.
•    W trakcie testu nie wolno oddalać się z miejsca przeprowadzania badania.
•    W przypadku złego samopoczucia należy fakt ten zgłosić personelowi przeprowadzają-cemu test.
•    Testu nie wykonuje się, jeżeli rozpoznanie cukrzycy jest oczywiste na podstawie poje-dynczych oznaczeń glikemii.

Pobieranie moczu do badań laboratoryjnych:
•    Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece).
•    Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
•    Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
•    Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
•    Mocz dostarczyć do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie – do chwili transportu przechowywać w lodówce.
•    Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w in-nych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania.
•    Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fi-zycznego.
•    Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryj-nych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
•    Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia mie-sięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
•    W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materia-łu do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
•    Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obo-wiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:
•    Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jed-norazowy pojemnik (dostępny w aptekach).
•    Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
•    Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpo-wiadającej wielkości orzecha włoskiego.
•    Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używa-nymi do dezynfekcji toalet.
•    Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać imieniem i nazwiskiem.
•    Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
•    Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po po-braniu należy materiał przechować w chłodnym miejscu w temperaturze lodówki jed-nak nie dłużej niż 24 godziny.
•    Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Za-leca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotyko-wej. Do defekacji nie używać czopków.
•    Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać kału w czasie menstruacji.