Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

  1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy al. Racławickie 23, 20-049 Lublin zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: al. Racławickie 23, 20-049 Lublin lub telefonując pod numer 261183200 Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@1wszk.elk.pl

  1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

  3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: Poniżej lista miejsc objętych monitoringiem:

– Centrum Rehabilitacji ul.M.C.Skłodowskeij 9 – parking przy budynku centrum, wejście do budynku centrum,

– Budynek Szpitala al. Racławickie 23 wejście do budynku ,monitoring korytarzy całego budynku wraz z przyległymi parkingami.

  1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

  2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe,

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów i dostawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl

3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniami przetargowym lub realizacją umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Klauzula informacyjna dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest bezpieczeństwo i organizacja pracy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla Pracowników 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:iod@1wszk.elk.pl

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnianie, bezpieczeństwo i organizacja pracy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r a oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji , w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ocenę skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) przeprowadza każdorazowy właściciel procesu wskazany przez administratora danych .

DPIA jest przeprowadzana przy każdorazowej istotnej zmianie procesu przetwarzania danych osobowych, np. zmiana dostawcy usług, zmiana sposobu przetwarzania danych, wymiana zasobów biorących udział w procesie.

Analizę ryzyka dla zasobów biorących udział w procesach przeprowadza każdorazowy właściciel procesu wskazany przez administratora danych lub administrator danych samodzielnie lub przy pomocy IOD.

Oświadczenia Pacjenta lub Przedstawiciela/ Opiekuna Ustawowego

(dotyczy historii choroby)

Informujemy, że :

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@1wszk.elk.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, d i art. 9 ust.2 lit. h RODO.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, serwisu sprzętu medycznego.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.2017.0.1318).

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.