Misją szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Przyjęcie darowizny pieniężnej przez Szpital może nastąpić w formie przelewu na bieżący rachunek bankowy lub wpłaty gotówki do kasy, numer rachunku bankowego:

BGK    59 1130 1206 0028 9003 4420 0003

Przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia Darczyńcy, że posiada on tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny oraz sporządzono w formie pisemnej UMOWĘ darowizny